Дисципліна

Автоматизація бухгалтерського обліку

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2

Обсяг (кредити)

3

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

Харкянен О.В., к.т.н., доц.

Вимоги до початку вивчення*

-

Що буде вивчатися

Метою дисципліни є вивчення основ створення і функціонування інформаційних систем бухгалтерського обліку.

Розглядаються принципи побудови, структура та основні складові інформаційних систем бухгалтерського обліку, перспективи їх розвитку. Вирішуються практичні задачі ведення бухгалтерського обліку з використанням інформаційних систем та технологій.

Чому це цікаво/треба вивчити

Розробка та підтримка функціонування інформаційних систем, зокрема бухгалтерського спрямування, є актуальним напрямком роботи фахівців з комп’ютерних наук.

Чого можна навчитися

Основ розробки інформаційних систем бухгалтерського обліку, зрозуміти основи ведення бухгалтерського обліку.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Підтримувати функціонування інформаційних систем бухгалтерського обліку.

Форма занять

лекції, лабораторні

Форма підсумкового контролю

диф. залік