Дисципліна

Алгоритми і структури даних

Ступінь, що здобувається

бакалавр/магістр

Курс

1

Обсяг (кредити)

3

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

доц., к.т.н. Грибков Сергій Віталійович

Вимоги до початку вивчення*

Перший семестр дисципліни «Основи програмування та розробка алгоритмів»

Що буде вивчатися

В ній вивчаються основні поняття, які визначають суть алгоритмізації процесів обробки інформації, засоби представлення алгоритмів. В дисципліні також розглядається поняття ефективності алгоритмів та методологія оцінки часу їх роботи. В залежності від характеру задач, що вирішуються, використовуються дані різних типів, різних структур даних.

Чому це цікаво/треба вивчити

Отримані знання можуть знадобитися при розв’язку складних прикладних задач, а також допоможуть опановувати різні мови програмування

Чого можна навчитися

Використовувати формальні мови і моделі алгоритмічних обчислень, розробляти й аналізувати алгоритми, оцінювати їх ефективність та складність, розв’язувати алгоритмічні проблеми для адекватного моделювання предметних областей

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій.

Набуті знання та уміння знадобляться при розв’язку прикладних задач, проектуванні та розробленні інформаційних систем, мобільних та веб-додатків

Форма занять

лекції, практичні

Форма підсумкового контролю

диф. залік