Дисципліна

Апаратні та програмні засоби комп'ютерної інженерії

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2

Обсяг (кредити)

6

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

Мошенський А.О.

Вимоги до початку вивчення*

Вища математика, Основи програмування та розробка алгоритмів, Фізика або Фізика електронних приладів.

Що буде вивчатися

Метою навчальної дисципліни є отримання знань та практичних навичок проектування програмного забезпечення комп’ютерних систем та електроніки (апаратних засобів комп’ютерних систем та мереж), вивчення способів аналізу, проектування, реалізації та тестування програмного забезпечення з урахуванням апаратної частини.

Чому це цікаво/треба вивчити

Програмний код спирається на апаратну частину. Сучасне програмування, зазвичай, абстрагується від апаратної частини, але навички роботи з нею є корисними при оптимізації алгоритмів та процесів в КС.

Чого можна навчитися

Базові навички з електроніки, аналогової та цифрової, що є базисом для побудови обчислювальної техніки. Робота з інтерфейсами на низькому рівні.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Підключення нестандартних периферійних пристроїв до ЕОМ. Написання власних бібліотек та драйверів для роботи з пристроями. Оптимізація часу виконання коду на конкретному устаткуванні.

Форма занять

Лекції, лабораторні

Форма підсумкового контролю

Диф залік, екзамен