Дисципліна

Business Foreign Language

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2

Обсяг (кредити)

3

Мова викладання

українська/англійська

Кафедра

Ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Викладач (викладачі)

Баранова Лілія Миколаївна, викладач

Коротка Наталія Володимирівна, старший викладач

Вимоги до початку вивчення*

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Що буде вивчатися

Тема 1. Describing the Organisation Types of Business Organisations. Types of Business Organisations Functioning in Ukraine / the USA / the UK. Читання тексту за фахом.

Тема 2.  Company Structure. Functional Areas of a Business Organisation. Company Chart. (Складання організаційної схеми компанії за поданим описом.)

Тема 3. Talking About a Company. Modern Office.

Company Presentation Читання тексту за фахом Retailing and Wholesaling

Тема 4 (Modal Verbs (can, could, may, might, must) and their Equivalents +have to, be to

Тема 5. Marketing. Marketing Mix. Advertising Граматичний матеріал Degrees of Comparison.

Тема 6. Pay. Motivation. Money. Functions of Money. Читання тексту за фахом. Company Finance.

Тема 7. Countries and Nationalities. International Business. Multinational corporations.

International Communication and Business Styles. Граматичний матеріал Reported Speech

Чому це цікаво/треба вивчити

Дисципліна орієнтована на розвиток комунікативних умінь спрямованих на ділове спілкування.

Чого можна навчитися

Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Після вивчення курсу здобувачі володітимуть необхідним набором одиниць професійної лексики, спеціальною термінологією іноземною мовою.

Форма занять

практичні

Форма підсумкового контролю

Диференційований залік