Дисципліна

Ділова етика

Ступінь, що здобувається

Бакалавр

Курс

2

Обсяг

3 кредити ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Гуманітарних дисциплін

Викладач

Доц. Приблуда Людмила Михайлівна

Вимоги до початку вивчення

Базові знання, одержані здобувачами протягом першого року підготовки, зокрема знання з освітньої компоненти «Історія та культура України».

Що буде вивчатися

 • Моральна культура як етична основа спілкування. Етичні цінності, норми і принципи в сучасному діловому спілкуванні.
 • Етика ділових відносин та діловий етикет: основні принципи.
 • Гендерні аспекти спілкування в діловому середовищі.
 • Імідж ділової людини як передумова її успіху.
 • Корпоративна етика та ділове спілкування.
 • Способи, моделі та стилі  ділового спілкування. Маніпулювання, конкуренція, співробітництво як рівні ділового спілкування.
 • Форми колективного обговорення проблем у діловій сфері.
 • Вербальна та невербальна комунікація в діловому спілкуванні.
 • Особливості організації заходів у діловій сфері: проведення ділових зустрічей, прийомів, переговорів, презентацій тощо.
 • Публічний виступ у діловому спілкуванні.
 • Ділове спілкування в електронному просторі.
 • Конфлікти у діловому спілкуванні.
 • Атрибутика в діловому спілкуванні (візитні картки, подарунки, сувеніри тощо). Етикет національних символів.
 • Етика ділового спілкування  з іноземцями.

Чому це цікаво/треба вивчати

Успішний імідж сучасного фахівця створюється не лише за рахунок виконання ним своїх професійних обов’язків, а й завдяки його вмінню здійснювати якісну комунікацію, виявляти правильну «мовну поведінку» в різних ситуаціях ділової комунікації з урахуванням особливостей знання ділової етики та протоколу.

 

Чого можна навчитися

Після вивчення дисципліни здобувач освіти: опанує поняття етики відповідальності як основи ділових відносин у ХХІ ст., етику ділових взаємин керівника з підлеглими, гендерні засади ділової етики, національні особливості ділової етики в різних країнах світу, особливості індивідуальної ділової бесіди, ділової бесіди по телефону, спілкування в електронній мережі, форми колективного обговорення ділових проблем, публічне мовленням у діловій сфері, підготовку та проведення ділових зустрічей, презентацій, культуру організації прийому та поведінку за столом, особливості роботи з атрибутикою ділового спілкування, створення іміджу ділової людини.

 

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Знання, набуті під час вивчення дисципліни, дадуть змогу вільно та впевнено функціонувати як у професійному середовищі, так і інших сферах життя (суспільного, приватно тощо).

 

Форма занять

Практичні заняття

 

Форма підсумкового контролю

Диференційований залік