Дисципліна

Ділова іноземна мова

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2

Обсяг (кредити)

3

Мова викладання

українська/англійська

Кафедра

Ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Викладач (викладачі)

Баранова Лілія Миколаївна, викладач

Коротка Наталія Володимирівна, старший викладач

Вимоги до початку вивчення*

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Що буде вивчатися

Тема 1. Брендинг. Brands. Building Luxury Brands. Present Simple and Present Continuous.

Тема 2. Подоржі. What Business Travellers want/ Telephoning – making arrangements. Ways of expressing the future.

Тема 3. Переміни в житті та роботі. Change. Past Simple and Present Perfect.

Тема 4. Органіхзації. A Successful Organization. Company Structure. Noun Combinations.

Тема 5. Реклама. Advertising. Articles.

Тема 6. Гроші. Функції грошей. Money. Functions of Money. Dealing with figures/ Describing trends.

Чому це цікаво/треба вивчити

Дисципліна орієнтована на розвиток комунікативних умінь спрямованих на ділове спілкування.

Чого можна навчитися

Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Після вивчення курсу здобувачі володітимуть необхідним набором одиниць професійної лексики, спеціальною термінологією іноземною мовою.

Форма занять

практичні

Форма підсумкового контролю

Диференційований залік