Дисципліна

Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2

Обсяг (кредити)

3

Мова викладання

українська/англійська

Кафедра

Ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Викладач (викладачі)

Баранова Лілія Миколаївна, викладач

Коротка Наталія Володимирівна, старший викладач

Вимоги до початку вивчення*

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Що буде вивчатися

Тема 1. Ділова комунікація: розмова по телефону. Telephone Language. (Vocabulary) Using the Phone for Business. Making a Call. Numerals. Prepositions of Time. Telling the Time. Читання тексту за фахом.

Тема 2.  Ділове відрядження. Business travel. (Vocabulary) Booking a Hotel. Checking in. Air Travel. At the Airport. Ways of Expressing the Future. Читання тексту за фахом: Сonferences, Exhibitions and Trade Fairs

Тема 3. Лексико-граматичний мінімум забезпечення і мовно-комунікативний рівень проведення презентацій. Presentations. The Language of Presentations. Describing Trends (Vocabulary) Using Visual Aids and Presentation Equipment. Present Perfect Simple. Present Perfect Simple vs Past Simple.

Тема 4 Лексико-граматичний мінімум забезпечення і мовно-комунікативний рівень проведення презентацій, нарад (зборів). Business Presentations. Describing Graphs. Meetings. (Vocabulary ) Meetings (Types, Aims, Structure). Meetings (Functions and Procedures). Вибір місця проведення конференції (Conference Game). Passive Voice. Читання текстів за фахом.

Чому це цікаво/треба вивчити

Дисципліна орієнтована на розвиток комунікативних умінь спрямованих на ділове спілкування.

Чого можна навчитися

Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Після вивчення курсу здобувачі володітимуть необхідним набором одиниць професійної лексики, спеціальною термінологією іноземною мовою.

Форма занять

практичні

Форма підсумкового контролю

Диференційований залік