Дисципліна

Фізика

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

1

Обсяг (кредити)

4

Мова викладання

українська

Кафедра

фізики

Викладач (викладачі)

канд. пед. наук, доцент Шатковська Галина Іванівна

Вимоги до початку вивчення*

вища математика

Що буде вивчатися

Кінематика.

Динаміка матеріальної точки та поступального і обертального рухів твердого тіла.

Елементи спеціальної теорії відносності

Механічні коливання та хвилі. Акустика.

Основи молекулярно-кінетичної теорії газів і термодинаміки.

Реальні гази, пари і рідини.

Електростатика. Постійний електричний струм.

Магнітне поле. Електромагнітна індукція.

Магнітне поле в речовині. Електромагнітні коливання та хвилі.

Хвильова оптика. Основи фотометрії.

Квантова природа випромінювання.

Елементи квантової механіки, атомної та ядерної фізики.

Чому це цікаво/треба вивчити

Вивчення дисципліни "Фізика" дозволяє сформувати у здобувачів систему знань про фізичні закони, за якими відбуваються всі явища навколишнього світу. За допомогою фізики можна пояснити різні виробничі процеси, принцип дії пристроїв, приладів та обладнання. Курс надасть цілісне уявлення про фундаментальні фізичні теорії та практичне застосування фізичних явищ та законів, а також закладе базу для вивчення загальноінженерних та спеціальних  дисциплін.

Чого можна навчитися

Здобувачі знатимуть основні фізичні відкриття, теорії та факти, що підтверджують теорію; зможуть опанувати основні фізичні закони, явища, процеси; ознайомляться з фізичними поняттями; зрозуміють визначення фізичних величин та їх одиниці вимірювання; ознайомляться із будовою та принципом дії основних приладів, які використовують фізичні закони та явища, а також навчаться вимірювати фізичні величини і визначати їх похибки.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Здобувачі зможуть за допомогою набутих знань навчитися користуватися основними фізичними вимірювальними приладами та апаратурою в типових ситуаціях; вимірювати фізичні величини, розраховувати й аналізувати результати фізичного експерименту; обчислювати похибки вимірювань та застосовувати  одержані знання при вивчені інших предметів (дисциплін).

Форма занять

Лекції , практичні та лабораторні заняття

Форма підсумкового контролю

Екзамен