Дисципліна

Фізичні основи комп’ютерної електроніки

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

1

Обсяг (кредити)

4

Мова викладання

українська

Кафедра

фізики

Викладач (викладачі)

канд. пед. наук, доцент Шатковська Галина Іванівна

Вимоги до початку вивчення*

вища математика

Що буде вивчатися

Здобувачі вивчатимуть фізичні принципи функціонування різноманітних електронних приладів (напівпровідникових, електровакуумних, газорозрядних, квантово-оптичних тощо) та можливості використання фізичних знань в електронному апаратобудуванні.

Чому це цікаво/треба вивчити

У процесі вивчення дисципліни у здобувачів сформуються основи теоретичної підготовки в області фізики, що дозволить майбутнім бакалаврам зорієнтуватись у потоці наукової та технічної інформації при розв’язанні різноманітних задач у практичній діяльності за фахом.

Чого можна навчитися

Здобувачі знатимуть фізичні процеси, явища та ефекти, на яких базується принцип дії напівпровідникових, вакуумних, електронних, електронно-променевих, газорозрядних, квантово-оптичних приладів; основи побудови електронних приладів та можливості їх використання. Курс дозволить здобувачам отримати навички у розв’язанні задач та навчить вміло практично використовувати набуті теоретичні знання для реалізації конкретно поставлених експериментальних завдань.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Набуті знання можна використовувати при аналізі електричних схем, правильності вибору елементної бази, побудові мікроелектронних приладів, а отриманні вміння дозволять експериментально визначати параметри та характеристики електронних приладів.

Форма занять

Лекції , практичні та лабораторні заняття

Форма підсумкового контролю

Екзамен