Дисципліна

Хмарні технології

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2 курс, 1-й семестр

Обсяг (кредити)

4

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем факультету АКС

Викладач (викладачі)

Чумаченко С.М.

Вимоги до початку вивчення*

Основи створення інтелектуальних систем прийняття рішень, клієнт-серверні технології розроблення БД

Що буде вивчатися

Архітектури хмарних додатків, моделі хмарних інфраструктур, робота з Amazon Web Services, хмарна обробка даних Amazon, робота з великими даними на платформі Amazon Web Services

Чому це цікаво/треба вивчити

Вивчення дисципліни дозволяє ознайомитись з характеристиками та функціональними можливостями хмарних сервісів; дають знання використання хмарних технологій у різних сферах діяльності та принципами хмарних обчислень; дають знання з основних напрямів використання хмарних технологій у різних сферах людської діяльності.

Чого можна навчитися

– серверних технологій створення веб-застосувань;

– принципів функціонування технології віртуалізації серверних систем, архітектури та стандарти комунікаційних засобів розподілених обчислень, особливості програмно апаратних рішень сучасних центрів обробки даних;

– програмних рішень для серверних систем віртуалізації та комплексні рішення, що здатні сформувати приватне хмарне середовище підприємства чи корпорації;

– базових знань стандартів в області інформаційних технологій під час розробки та впровадження розподілених обчислювальних систем на базі хмарних технологій та сервісів;

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

1) здатність здійснювати аналіз та моніторинг функціонування хмарних програмних засобів;

2) вміння використовувати і застосовувати на практиці одержані знання з розробки додатків засобами хмарних сервісів;

3) вміння проектувати компоненти програмного забезпечення для роботи в якості сервісів у складі розподілених обчислювальних систем та комплексів й хмарних обчислень.

Форма занять

Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, заліки, модульний контроль

Форма підсумкового контролю

залік