Дисципліна

Інформаційні технології

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

1

Обсяг (кредити)

6

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформатики

Викладач (викладачі)

Доц., к.т.н. Овчарук В.О.

Що буде вивчатися

Microsoft Office, MathCad

Чому це цікаво/треба вивчити

Набуття практичних навиків для самостійної роботи на ПК, виконання елементарних обчислень

Чого можна навчитися

Створення та редагування текстової інформації, обробка інформації в середовищі електронних таблиць, подання інформації у вигляді презентацій, виконання елементарних обчислень в MathCad

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Застосовувати у подальшому навчанні для опанування дисциплін гуманітарно-економічної підготовки, загальної фахової підготовки, професійного і практичного спрямування

Форма занять

Лекції та лабораторні

Форма підсумкового контролю

Екзамен