Дисципліна

Математична теорія систем

Ступінь, що здобувається

магістр

Курс

1

Обсяг (кредити)

5

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

к.т.н., доц. Горлова Тетяна Михайлівна

Вимоги до початку вивчення*

Вища математика, Основи програмування та алгоритмічні мови, Системний аналіз, Математичні методи дослідження операцій, Числові методи, Сучасна теорія управління  

Що буде вивчатися

Ієрархічні системи управління і їх особливості, методи розв’язку задач багатокритеріальної оптимізації

Чому це цікаво/треба вивчити

Дадуть здобувачам теоретичну, практичну та інформаційну бази  для їх подальшої практичної і науково-дослідницької професійній діяльності.

Чого можна навчитися

Використанню:

- системного підходу до дослідження та проектування складних систем, що мають ієрархічну структуру;

- теоретичних знань та практичних навичок в області розв’язку задач багатокритеріальної оптимізації

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Набуті знання і уміння дозволять розробляти алгоритми розв'язання задач лінійного програмування для деяких класів складних систем та людино-машинні процедури розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації.

Форма занять

Очна, дистанційна

Форма підсумкового контролю

Диф. залік