Дисципліна

Мова запитів SQL

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2

Обсяг (кредити)

7

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

М'якшило О.М., к.т.н., доц.

Вимоги до початку вивчення*

Перший семестр дисципліни "Організація баз даних та знань"

Що буде вивчатися

метою дисципліни є отримання знань і практичних навичок роботи з мовою структурованих запитів SQL.

Розглядаються принципи побудови SQL-запитів різної складності, розробка представлень, тригерів і процедур мовою структурованих запитів.

Вирішуються практичні задачі оперування масивами даних на основі використання мови SQL.

Чому це цікаво/треба вивчити

мова SQL є промисловим стандартом і використовується при роботі з багатьма реляційними базами даних.

Чого можна навчитися

розробляти запити різної складності мовою SQL

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

мова SQL активно використовується розробниками, тестувальниками, адміністраторами баз даних.

Форма занять

лекції, лабораторні

Форма підсумкового контролю

диф. залік