Дисципліна

Основи методів машинного навчання та штучного інтелекту

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

1

Обсяг (кредити)

3

Мова викладання

українська

Кафедра

інформаційних систем

Викладач (викладачі)

к.т.н., доц. Харкянен О.В.

Що буде вивчатися

Історія та перспективи розвитку штучного інтелекту та машинного навчання.

Розглядаються основні поняття, основи методів та напрямки використання методів машинного навчання та штучного інтелекту, сучасні програмні засоби аналізу даних.

Здійснюється практична реалізація аналітичних задач на основі методів машинного навчання та штучного інтелекту з використанням компонентного програмного засобу Orange.

Чому це цікаво/треба вивчити

Методи штучного інтелекту та машинного навчання є сучасним, перспективним напрямком аналізу даних.

Чого можна навчитися

Основ використання методів машинного навчання та штучного інтелекту.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Здійснювати аналіз даних з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Форма занять

Лекції, лабораторні

Форма підсумкового контролю

Диф. залік