Дисципліна

Сучасні алгоритми обробки даних

Ступінь, що здобувається

бакалавр/магістр

Курс

1

Обсяг (кредити)

3

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

доц. к.т.н. Грибков Сергій Віталійович

Вимоги до початку вивчення*

Перший семестр дисципліни «Основи програмування та розробка алгоритмів»

Що буде вивчатися

Метою навчальної дисципліни є формування знань про сучасні алгоритми обробки даних, які використовують при вирішенні складних задач. В ній розглядається комплекс взаємопов'язаних методів і засобів збору та обробки даних, необхідних для організації управління об'єктами та вирішення задач різної складності.

Чому це цікаво/треба вивчити

Отримані знання можуть знадобитися при розв’язку складних прикладних задач, направлених на збір та обробку даних, а також допоможуть опановувати різні мови програмування

Чого можна навчитися

Використовувати формальні мови і моделі алгоритмічних обчислень, розробляти й аналізувати алгоритми, оцінювати їх ефективність та складність, розв’язувати алгоритмічні проблеми для адекватного моделювання предметних областей

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій.

Набуті знання та уміння знадобляться при розв’язку прикладних задач, направлених на збір та обробку даних, проектуванні та розробленні інформаційних систем, мобільних та веб-додатків

Форма занять

лекції, практичні

Форма підсумкового контролю

диф. залік