На кафедрі інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки є можливість навчання на денній і заочній формі, а також частково впроваджено дистанційне навчання.

Об’єктом діяльності фахівця з ІТ є інформаційні управляючі системи (ІУС) для державних і приватних підприємств, установ, фірм і найрізноманітніших організацій. Профіль майбутньої роботи — розробка, впровадження та експлуатація названих систем, які забезпечують управління, інформаційну підтримку, підтримку прийняття рішень як для окремих підрозділів підприємства, цілого так і корпорації в цілому.


Бакалаврат

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» — денна і заочна форми навчання:

Порівняння дисциплін ОПП з предметами, що викладаються у ВНЗ ЄС:

Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» денної форми  триває 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки. Випускники технікумів і коледжів відповідного профілю мають змогу навчатися за скороченою формою навчання, яка триває 2 і 2,5 роки навчання відповідно і цілком відповідає програмам підготовки бакалавра.

Протягом навчання студенти цієї спеціальності вивчають мови програмування, схемотехніку, архітектуру комп’ютерів, системне програмування та операційні системи, теорію прийняття рішень, бази даних, системний аналіз, сучасну теорія управління, засоби проектування інтелектуальних систем, комп’ютерні мережі, WEB-технології, засоби мультимедіа, CASE-технології проектування систем тощо.


Магістратура

Після закінчення підготовки бакалаврів за спеціальністю  122 «Комп’ютерні науки» студенти отримують кваліфікацію інженера-програміста. Продовження навчання на базі ОКР «бакалавр» денної і заочної форми для отримання ОКР магістра відбувається далі протягом 1,5 року за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» — денна форма навчання за такими двома освітніми програмами:

 • «Інформаційні управляючі системи та технології»;
 • «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг». 

Освітня програма «Інформаційні управляючі системи та технології»

На сьогоднішній день інформаційні технології (ІТ) розвиваються так швидко, що не лише в Україні, але й у інших країнах світу відчувається дефіцит фахівців цього напряму. Застосування сучасних навчальних технологій, широке впровадження засобів та програмних пакетів моделювання та проектування, активне застосування новітніх досягнень у галузях інформаційних технологій дозволяють готувати фахівців на рівні світових вимог.

Освітня програма «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

Цей напрям передбачає аналіз складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем, а також керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікації. Екологічна безпека сьогодні є важливішим елементом та складовою частиною національної  та глобальної безпеки і існує гостра необхідність підготовки кваліфікованих фахівців цієї галузі, фундаментом підготовки яких є знання економіки, екології та сучасних інформаційних систем.

Фахівець із комп’ютерного еколого-економічного моніторингу — це передусім програміст високого рівня кваліфікації, що додатково здобув навички проектування спеціалізованих інформаційних систем в галузі еколого-економічного моніторингу, планування технічних систем захисту навколишнього середовища, економічного аналізу вартості їх проведення, та володіє методами екологічної оптимізації виробництв.


Працевлаштування випускників

Випускник програми «Інформаційні управляючі системи та технології» може працювати:

 • розробником ІТ-систем,
 • фахівцем із експлуатації та супроводу програмного забезпечення,
 • інженером-програмістом,
 • аналітиком комп’ютерних систем,
 • web-фахівцем,
 • адміністратором баз даних,
 • адміністратором систем,
 • адміністратором комп’ютерних мереж,
 • менеджером ІТ-проектів,
 • прикладним програмістом.

Випускники програми «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» працюють:

 • провідними фахівцями структурних підрозділів на підприємствах та закладах для проведення екологічного моніторингу,
 • менеджерами проектів,
 • адміністраторами інформаційних та комп’ютерних мереж,
 • аналітиками комп’ютерних системи еколого-економічного моніторингу,
 • прикладними програмістами,
 • адміністраторами баз даних.

Випускники цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах промислових підприємств, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних фірмах та банківських установах. Фахівець може застосовувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують комп’ютерні технології.