На кафедрі інформаційних систем є можливість навчання на денній і заочній формі, а також розробляється можливість дистанційного навчання.

Об’єктом діяльності фахівця з ІТ є інформаційні управляючі системи (ІУС) для державних і приватних підприємств, установ, фірм і найрізноманітніших організацій. Профіль майбутньої роботи – розробка, впровадження та експлуатація названих систем, які забезпечують управління, інформаційну підтримку, підтримку прийняття рішень як для окремих підрозділів підприємства, цілого так і корпорації в цілому.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальністю:

Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» денної форми  триває 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки. Випускники технікумів і коледжів відповідного профілю мають змогу навчатися за скороченою формою навчання, яка триває 2 і 2,5 роки навчання відповідно і цілком відповідає програмам підготовки бакалавра.

Після закінчення підготовки бакалаврів з спеціальністю  122 «Комп’ютерні науки» студенти отримують кваліфікацію інженера-програміста. Продовження навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра відбувається за спеціальностями:

Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на базі ОКР «бакалавр» денної і заочної форми триває 1,5 роки.

Спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології» належить до спеціальності «Комп’ютерні науки». ХХІ сторіччя проголошено добою інформаційної революції – глибокого проникнення комп’ютерних технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Інформаційні технології (ІТ) розвиваються так швидко, що не лише в Україні, але й у інших країнах світу відчувається дефіцит фахівців цієї галузі.

Застосування сучасних навчальних технологій, широке впровадження засобів та програмних пакетів моделювання та проектування, активне застосування новітніх досягнень у галузях інформаційних технологій дозволяють готувати фахівців на рівні світових вимог.

На протязі періоду навчання випускники поглиблено вивчають мови програмування, схемотехніку, архітектуру комп’ютерів, системне програмування та операційні системи, теорію прийняття рішень, бази даних, системний аналіз, сучасну теорія управління, засоби проектування інтелектуальних систем, комп’ютерні мережі, WEB-технології, засоби мультимедіа, CASE-технології проектування систем, тощо.

Фахівець-випускник кафедри інформаційних систем може працювати:

  • розробником ІТ систем,
  • фахівцем із експлуатації та супроводженню програмного забезпечення,
  • інженером-програмістом,
  • аналітиком комп’ютерних систем,
  • WEB-фахівцем,
  • адміністратором баз даних,
  • адміністратором систем,
  • адміністраторами комп’ютерних мереж,
  • менеджером ІТ-проектів,
  • прикладним програмістом.

Для спеціальності «Комп’ютерні науки» відкрито магістерську підготовку за професійним спрямуванням «Комп’ютерний  еколого-економічний моніторинг».

Ця спеціальність передбачає аналіз складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем, а також керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікації. Екологічна безпека сьогодні є важливішим елементом та складовою частиною національної  та глобальної безпеки і існує гостра необхідність підготовки кваліфікованих фахівців цієї галузі, фундаментом підготовки яких є знання економіки, екології та сучасних інформаційних систем.

Фахівець із комп’ютерного еколого-економічного моніторингу – це, в першу чергу, програміст високого рівня кваліфікації, що додатково здобув навички проектування спеціалізованих інформаційних систем в галузі еколого-економічного моніторингу, планування технічних систем захисту оточуючого середовища, економічного аналізу вартості їх проведення, та володіє методами екологічної оптимізації виробництв.

Випускники цієї спеціальності працюють провідними фахівцями структурних підрозділів на підприємствах та закладах для проведення екологічного моніторингу, менеджерами проектів, адміністраторами інформаційних та комп’ютерних мереж, аналітиками комп’ютерних системи еколого-економічного моніторингу, прикладними програмістами, адміністраторами баз даних.

Випускники цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах промислових підприємств, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних фірмах та банківських установах. Фахівець може застосовувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують комп’ютерні технології.