Дисципліна

Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів

Ступінь, що здобувається

магістр

Курс

1

Обсяг (кредити)

3

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

Доцент Загоровська Лариса Григорівна

Вимоги до початку вивчення*

Знати основи розроблення програмних засобів

Що буде вивчатися

Загальні науково-технічні і практичні основи стандартизації та сертифікації програмного забезпечення в Україні і світі; загальні відомості та сучасні трактування понять стандартизації та сертифікації; об’єктів стандартизації; порядку застосування системи стандартів; державних стандартів України; галузевих стандартів України; стандартів науково-технічних і інженерних товариств і спілок України; принципів та особливостей організації робіт зі стандартизації в Україні; міжнародних стандартів в області інформаційних технологій; стандартизації життєвого циклу ПЗ; основних аспектів правового захисту ПЗ.

Чому це цікаво/треба вивчити

Знання основних понять стандартизації та сертифікації, що використовуються на всіх етапах проектування, створення та експлуатації програмних засобів, сприяють професійному вирішенню задач, що базуються на сучасних технологіях і методах розроблення ПЗ. Незаперечним є той факт, що використання стандартизованих термінів убезпечить розробників від неоднозначних трактувань багатьох понять та забезпечить належну якість і правовий захист ПЗ.

Чого можна навчитися

За результатами вивчення дисципліни здобувачі отримають належні знання та навики використання сучасних стандартів при розробленні ПЗ та знатимуть організаційні заходи для забезпечення їх правового захисту.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Набуті теоретичні знання та практичні уміння забезпечують здобувачам можливість формувати функціональний зміст та програмну специфікацію на ПЗ, розробляти програми випробувань  для валідації та верифікації ПЗ, тестувати  та оцінювати ПЗ відповідно до чинних стандартів.

Форма занять

Лекції, лабораторні

Форма підсумкового контролю

Диф. залік