Дисципліна

Технології комп’ютерного проектування

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2

Обсяг (кредити)

7

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

Андріюк Олена Петрівна

Вимоги до початку вивчення*

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій, Основи програмування та розробка алгоритмів

Що буде вивчатися

Вивчаються основні поняття та методологія проектування складних об’єктів та систем, методи, призначені для створення проектних основ, моделей та алгоритмів, призначених для розробки програмних комплексів. Увага приділяється  математичному забезпеченню комп’ютерного проектування, методам та моделям управління проектами. В рамках курсу розглядаються основні принципи розробки та побудови систем автоматизованого проектування, їх класифікація, види забезпечення систем автоматизованого проектування, особливості процесу проектування даних систем. Частина лабораторного практикуму направлена на вивчення та виконання моделі у системі BPwin, інструменти для моделювання, аналізу, документування бізнес-процесів.

Чому це цікаво/треба вивчити

Проектування складних систем необхідне для обробки великих обсягів інформації при жорстких обмеженнях на період видачі результатів. Такі системи мають складну формалізацію процедур прийняття рішень для більшості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до складу системи, велику кількість зв’язків між елементами, характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації

Чого можна навчитися

В результаті навчання формується цілісна модель автоматизованої системи управління, починаючи від визначення самого проекту, деталізації робіт, представлення різних нотацій, розрахунку вартісного аналізу робіт до розробки звітів по моделі

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Отриманні знання, крім практичних навичок проектування систем, забезпечують високу кваліфікацію здобувача, як спеціаліста в сфері аналітики та спеціаліста зі створення моделей

Форма занять

Лекції та лабораторні роботи

Форма підсумкового контролю

Диф. залік