Дисципліна

Управління інноваційними проектами

Ступінь, що здобувається

магістр

Курс

1

Обсяг (кредити)

4

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

д.т.н., проф. Литвинов В.А.

Що буде вивчатися

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні і методологічні основи, міжнародні стандарти та інструментальні засоби в сфері інноваційного менеджменту і управління інноваційними проектами. Мета дисципліни - одержання здобувачами теоретичних знань та практичних навичок в області менеджменту інноваційних проектів.

Чому це цікаво/треба вивчити

Загальна характеристика початку 21-го  століття виражається словами «епоха інновацій», «епоха глибокої трансформації всіх сторін існування суспільства». Інновація - кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового або вдосконаленого продукту,  технологічного процесу,  управлінського процесу, нового підходу до соціальних послуг. Практика інноваційної діяльності полягає в реалізації інноваційних проектів.

Чого можна навчитися

Уміння розробляти і оцінювати стратегії інноваційного менеджменту підприємства; організовувати роботу команди з генерації та оцінки інноваційних ідей та технічних рішень; здійснювати бізнес-планування інноваційних проектів, їх попередню експертизу та оцінку очікуваної ефективності; визначати і планувати базові та інтегруючі функції управління інноваційними проектами; визначати і оцінювати можливі інноваційні ризики проекту.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Вивчення та засвоєння курсу дадуть здобувачам теоретичну, практичну та інформаційну бази, потрібні для їх подальшої практичної і науково-дослідницької професійної інноваційної діяльності.

Форма занять

Лекції, лабораторні

Форма підсумкового контролю

Диф. залік