Особисті файли викладача

Костіков Микола Павлович

доцент,
кандидат технічних наук

Telegram: @mikolasz

Доцент, кандидат технічних наук.

У 2010 р. закінчив магістратуру факультету автоматизації та комп’ютерних систем НУХТ за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

У 2013 р. закінчив аспірантуру НУХТ.

Працює на кафедрі з вересня 2013 р.

У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ» за спеціальністю 05.13.06 — Інформаційні технології.
 

  • Викладацька діяльність:

Викладає дисципліни: технології розподілених систем та паралельних обчислень (лектор); кросплатформне програмування; теорія прийняття рішень; системний аналіз; системи обробки знань; моделювання та ідентифікація систем.

Також викладав дисципліни: методи та системи штучного інтелекту; web-технології та web-дизайн; сучасні інформаційні системи та технології; інформатика та ін.

Лектор із дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» у Кам’янець-Подільській філії НУХТ (із 2017).

Учасник екзаменаційної комісії з прийому фахового вступного іспиту до магістратури (із 2018) та на 1-й курс скороченої форми навчання (з 2019) за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Керує написанням бакалаврських робіт студентами 4-го курсу.

У 2017–18 проводив консультації та підписував перший розділ бакалаврських робіт («Системний аналіз об’єкта автоматизації»).

Учасник англомовного проекту НУХТ (протягом 2013–16 н.р. викладав дисципліни: Computer Science (Informatics); Modern Information Systems & Technologies; Business Process Reengineering для студентів англомовних груп факультетів ЕіМ і ГРТБ).

Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання, автор електронного навчального курсу «Computer Science (Informatics)» (2016).
 

  • Організаційна діяльність:

Відповідальний за збір, редагування та верстку тез кафедри на наукові конференції в НУХТ і поза його межами (із 2013). Секретар секції «Інформаційні технології» щорічної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті». Учасник редколегії I міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій» (2019).

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри (реєстрація тем і завдань НДР, формування програм і звітів, облік публікацій викладачів — із 2017).

Відповідальний за модерування та наповнення сайтів кафедри та факультету (з 2017).

Відповідальний за експертизу та контроль якості електронних навчальних курсів для студентів дистанційної форми навчання (з 2017).

Учасник робочої групи з питань впровадження в НУХТ програм академічної мобільності Erasmus+ (2018).

Учасник робочої групи та співавтор освітньо-професійних програм для студентів-бакалаврів на 2019–23 н.р.

Був куратором групи студентів 1–3 курсу (2014–17).

Працював у приймальній комісії факультету АКС (2014).

Працював старшим інструктором при проведенні в НУХТ ЗНО з іноземної мови для вступників до магістратури (2018).
 

  • Наукова діяльність:

Автор 37 публікацій за темою власної НДР (11 статей і 26 тез доповідей, перелік див. нижче). Також, починаючи з 2015 р., опубліковано 24 тези доповідей спільно зі студентами.

Автор 2 електронних засобів навчання іноземних мов («Експертно-навчальна система граматики польської мови» — 2016; «Система навчання польської мови. Модуль: польська для радіолюбителів» — 2016).

Напрям науково-дослідної роботиВпровадження інформаційних технологій у процес навчання іноземної мови (№ держреєстрації кафедральної теми НДР на 2017–22 рр. — 0117U003475).

Наукові інтереси — комп’ютерна лінгвістика, електронні засоби навчання.
 

  • Контакти та веб-сторінки:

Викладацька: А-340, телефон (044) 287-92-46

Електронна пошта: mikolaszk@gmail.com

Telegram: @mikolasz

Профіль у LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mykola-kostikov-b001404a/

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aVPLphoAAAAJ

Профіль у ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Kostikov

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55428003300

Профіль у ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1569-8179

Профіль у ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/G-7636-2018
 

  • Розклад занять і консультацій на I семестр 2019/20 н.р. (2 вересня – 20 грудня 2019):

I тиждень:
...

II тиждень:
...

Докладний розклад викладача (по предметах та аудиторіях) див. на сайті nmu.nuft.edu.ua

  • Публікації:

1. Костіков М. П. Використання комп’ютерних засобів і методів для вивчення граматики польської мови / М. П. Костіков, В. В. Самсонов // Програма і матер. 76-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI ст.», 12–13 квітня 2010 р. — Ч. III. — К. : НУХТ, 2010. — С. 126.
2. Костіков М. П. Computer-Assisted Grammar Learning / M. P. Kostikov // Матер. студент. наук. практ. конф. «Ключові аспекти розвитку науки, культури та суспільства у XXI ст.». — Донецьк : ДонДУУ, 2010. — С. 110–111.
3. Костіков М. П. The Role of the Computer in Teaching of Polish Grammar at the Universities / М. П. Костіков // Програма і матер. 77-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI ст.», 11–12 квітня 2011 р. — К. : НУХТ, 2011. — Ч. 3. — С.301–302.
4. Костіков М. П. Die Rolle des Computers beim Unterrichten von polnischer Grammatik / М. Костіков // Програма і матер. 77-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI ст.», 11–12 квітня 2011 р. — К. : НУХТ, 2011. — Ч. 3. — С. 354.
5. Костіков М. П. Роль комп’ютера у навчанні польської граматики у ВНЗ / Костіков М. П. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : тези XV Міжнар. наук. практ. конф. 2–4 червня 2011 р. — Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. — С. 190–192.
6. Костіков М. П. Роль комп’ютера у навчанні польської граматики у ВНЗ / Костіков М. П. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: наукові дослідження, досвід, пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — Вип. 18. — С. 102–108.
7. Костіков М. П. Огляд сучасних електронних засобів навчання польської мови / проф. Самсонов В. В., асп. Костіков М. П. // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матер. другої міжнар. наук. техн. конф. — К. : ДП «ЦНДІ НіУ», Х. : ДП «ХНДІ ТМ», К. : КДАВТ, 2011.  — С. 33.
8. Костіков М. П. Можливості вивчення граматики польської мови з допомогою сучасних електронних засобів навчання / проф. Самсонов В. В., асп. Костіков М. П. // LXVIII наук. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів ун-ту : тези доповідей / Нац. транспортний ун т. — К. : НТУ, 2012. — С. 356.
9. Костіков М. П. Створення автоматизованих навчальних систем на основі баз даних лінгвістичної інформації / Костіков М. П., Самсонов В. В. // Проблеми транспорту / Нац. транспортний ун-т. — К., 2012. — Вип. 9. — С. 253–258.
10. Костіков М. П. Проблеми та перспективи сучасних електронних засобів навчання слов’янських мов (на прикладі польської) / М. П. Костіков // Програма і матер. 78 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI ст.», 2–3 квітня 2012 р. — К. : НУХТ, 2012 р. — Ч. 2. — С. 323–324.
11. Костіков М. П. Сучасні електронні засоби навчання польської мови: переваги і недоліки / Костіков М. П. // Засоби і технології сучасного навчального середовища : матер. Міжнар. VIII (XVIII) наук. практ. конф., м. Кіровоград, 27–28 квітня 2012 р. / Відповід. ред. : С. П. Величко. — Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2012. — С. 100–102.
12. Костіков М. П. Можливості сучасних електронних засобів навчання польської мови для вивчення граматики студентами / Микола Костіков // Наукові записки. Серія : педагогічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 108. — Ч. 1. — С. 206–209.
13. Самсонов В. В. Алгоритм адаптивного навчання в системі електронних навчально-методичних ресурсів дисципліни / В. В. Самсонов, А. М. Сильвестров, М. П. Костіков // Тези доповідей Міжнар. наук. практ. конф. «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ 2012): Черкаси, 25–27 квітня 2012 р. — у 2 т. — Черкаси : ЧДТУ, 2012. — Т. 2. — С. 85–86.
14. Костіков М. П. Створення бази знань граматики польської мови / М. П. Костіков // Актуальні проблеми економіки. — К., 2012. — № 10 (136). — С. 243–248.
15. Костіков М. П. «Розумні парадигми» як основа експертно-навчальної системи польської граматики [Електрон. ресурс] / М. П. Костіков // Міжнар. наук. конф. MegaLing’2012 «Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій», Київ, 20–23 листопада 2012 р. — 2012. — 2 с. — Режим доступу: http://megaling.ulif.org.ua/attachments/article/160/Kostikov_tezy.pdf.
16. Костіков М. П. Формалізація граматичних правил для навчання польської мови / Костіков М. П. // LXX наук. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів ун-ту : тези доповідей / Нац. транспортний ун т. — К. : НТУ, 2014. — С. 364–365.
17. Костіков М. П. Підхід «розумних парадигм» для створення бази знань морфології польської мови / Микола Костіков // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing 2012 : зб. наук. пр. / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. — К. : УМІФ, 2013. — С. 136–142.
18. Костіков М. П. Компонентно-орієнтоване навчання граматики слов’янських мов (на прикладі польської) / М. П. Костіков // Програма і матер. 79 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI ст.», 15–16 квітня 2013 р. — К. : НУХТ, 2013. — Ч. 2. — С. 603–604.
19. Kostikov M. Decomposing Morphological Rules of Polish for Adaptive Language Learning / Mykola Kostikov // International Conference on Intelligent Information Systems, 20–23 Aug. 2013, Chişinău, Moldova : Proceedings IIS. — Chişinău : Institute of Mathematics and Computer Science, 2013. — Pp. 223–226.
20. Костіков М. П. Навчання граматики польської мови на основі моделі морфології / Костіков Микола Павлович // Міжнар. наук. конф. MegaLing’2013 «Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій», Київ, 20–21 листопада 2013 р. — 2013. — 2 с. — Режим доступу: http://megaling.ulif.org.ua/attachments/article/317/Kostikov_tezy_ML2013.doc
21. Костіков М. П. База знань морфології польської мови для індивідуалізованого навчання / М. П. Костіков // Проблеми інформатизації : тези доповідей другої міжнар. наук. техн. конф. — К., 2014. — С. 8.
22. Костіков М. П. Модель студента для навчання граматики польської мови / Микола Костіков // Програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 10–11 квітня 2014 р. — К. : НУХТ, 2014. — Ч. 2. — С. 489–490.
23. Костіков М. П. Побудова бази знань словозміни польської мови для адаптивного навчання  [Електрон. ресурс] / Костіков М. П. // Матер. міжнар. наук. техн. конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. — К. : НУХТ, 2014. — С. 196. — Режим доступу : http://nuft.edu.ua/page/view/konferentsii
24. Костіков М. П. Модель студента й алгоритм навчання експертно-навчальної системи граматики польської мови / М. Костіков, В. Самсонов // Інформаційні технології в освіті. — Херсон : ХДУ, 2014. — № 21. — С. 87–95.
25. Костіков М. П. Автоматизоване створення граматичних вправ / Микола Костіков // Матер. 81 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2015 р.  — К. : НУХТ, 2015. — Ч. 2. — С. 345.
26. Костіков М. П. Конструктор вправ із морфології для експертно-навчальної системи граматики польської мови / Костіков Микола Павлович // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті : [матер. XIV Міжнар. наук. семінару, Київ — оз. Світязь, 29 червня — 3 липня 2015 р.] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка ; Нац. Академія управління ; Міжнар. академія інформатики. — К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015. — С. 194–197.
27. Костіков М. П. Архітектура експертно-навчальної системи граматики іноземної мови / М. П. Костіков, В. В. Самсонов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — Х. : ХАІ, 2015. — № 4 (74). — С. 145–149.
28. Костіков М. П. Формальна модель словозміни іменників польської мови / Костіков М. П. // Радіоелектроніка, інформатика, управління. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. — № 4 (35). — С. 18–21.
29. Костіков М. П. Модель студента для експертно-навчальної системи граматики іноземної мови / А. М. Гуржій, М. П. Костіков // Вісник Кременчуцького нац. ун-ту ім. Михайла Остроградського. — Кременчук : КрНУ, 2015. — Вип. 6 (95). — С. 125–129.
30. Костіков М. П. Електронний тренажер самонавчання словозміни іноземної мови / М. П. Костіков // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — К. : НУХТ, 2016. — Т. 22. — № 2. — С. 22–28.
31. Костіков М. П. Адаптивне управління самонавчанням в електронному тренажері граматики / Костіков М. П. // Проблеми інформатизації : тези доповідей шостої міжнар. наук.‑техн. конф., 11–12 квітня 2016 р. — К., 2016. — С. 23.
32. Костіков М. П. Керування процесом самонавчання граматики зі зворотним зв’язком / Микола Костіков // Матер. 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016 р. — Ч. 2. — С. 324.
33. Костіков М. П. Моделювання самонавчання зі змінним інтервалом часу між заняттями / Микола Костіков // Матер. 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 294.
34. Костіков М. П. Використання електронного тренажера при навчанні словозміни польських іменників / Костіков М. П. // Проблеми інфокомунікацій : матер. першої всеукр. наук.-техн. конф., Полтава — Київ — Харків, 14–15 листопада 2017 р. — Полтава : ПолтНТУ; К. : НТУ; Х. : НТУ «ХПІ»; Полтава : ВКСС ВІТІ, 2017. — С. 62.
35. Костіков М. П. Електронний засіб навчання «Польська для радіолюбителів» / М. П. Костіков // Матер. ІV Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», 22 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017 р. – C. 265.
36. Костіков М. П. Електронний морфологічний словник іменників польської мови / М. П. Костіков, О. В. Польова // Проблеми інформатизації : матер. дев’ятої міжнар. наук.-техн. конф., 12–13 грудня 2017 р. — К. : ДУТ, НТУ; Полтава : ПНТУ; Катовіце : КЕУ; Париж : Університет Париж VII Венсен-Сен-Дені; Вільнюс : ВДТУ; Х. : ХНДІТМ, 2017. — С. 26–27.
37. Kharkianen O. Development of Information Technology for Supporting the Process of Adjustment of the Food Enterprise Assortment / O. Kharkianen, O. Myakshylo, S. Hrybkov, M. Kostikov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — Kharkiv : PC «TECHNOLOGY CENTER», 2018. — Vol. 1. — No. 3 (91). — Pp. 77–87. — DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123383.

  • Публікації спільно зі студентами:

1. Чечина В. О. Огляд сучасних мобільних операційних систем / В. О. Чечина, М. П. Костіков // Матер. II Міжнар. наук. техн. Internet конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпеченнясистем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 25 листоп. 2015 р. — К. : НУХТ, 2015. — С. 237.
2. Варісова Ю. І. 3D-друк та його застосування / Ю. І. Варісова, М. П. Костіков // Матер. II Міжнар. наук. техн. Internet конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпеченнясистем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 25 листоп. 2015 р. — К. : НУХТ, 2015. — С. 144–145.
3. Ющик А. В. Моніторинг екологічного стану ґрунтів / А. В. Ющик, М. П. Костіков // Матер. II Міжнар. наук. техн. Internet конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпеченнясистем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 25 листоп. 2015 р. — К. : НУХТ, 2015. — С. 242.
4. Дубчак А. О. 3D Touch — новий спосіб взаємодії зі смартфоном / Андрій Дубчак, Микола Костіков // Матер. 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016. — Ч. 2. — С. 322.
5. Огородников Д. В. Розвиток технології «розумного дому» в Україні / Дмитро Огородников, Микола Костіков // Матер. 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016. — Ч. 2. — С. 331.
6. Побережна А. О. Кіберзлочинність в Україні та методи боротьби з нею / Анастасія Побережна, Микола Костіков // Матер. 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016. — Ч. 2. — С. 336.
7. Співаков В. О. Цікаві можливості HTML5 / Владислав Співаков, Микола Костіков // Матер. 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016. — Ч. 2. — С. 344.
8. Шакірова С. К. Переваги та недоліки використання растрових і векторних графічних редакторів / Станіслава Шакірова, Микола Костіков // Матер. 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016. — Ч. 2. — С. 348.
9. Дубчак А. О. Концепція електронного журналу відвідуваності / Андрій Дубчак, Микола Костіков // Матер. 83міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 289.
10. Ігнатьєв І. О. Впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес загальноосвітньої школи / Ігор Ігнатьєв, Микола Костіков, Мирослава Гладка // Матер. 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 291.
11. Кулик С. В. Перспективи застосування систем розпізнавання мовлення / Станіслав Кулик, Микола Костіков // Матер. 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 295.
12. Олексюк І. О. Гейміфікація та автоматизація процесу підготовки ІТ-спеціалістів на прикладі французької школи «42» / Ілля Олексюк, Микола Костіков // Матер. 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 301.
13. Павлов О. В. Використання інформаційних технологій для боротьби з корупцією у сфері надання адміністративних послуг / Олексій Павлов, Микола Костіков // Матер. 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 303.
14. Побережна А. О. Вибір методу розпізнавання облич для контрольно-пропускного пункту ГУНП / Анастасія Побережна, Микола Костіков // Матер. 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 305.
15. Зомбер В. В. Розроблення інформаційно-облікової системи науково-дослідної роботи кафедри інформаційних систем / Володимир Зомбер, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 316.
16. Ігнатьєв І. О. Інформаційна система підтримки проведення освітнього процесу в Оситнязькій ЗОШ I–III ступенів / Ігор Ігнатьєв, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 317.
17. Карнаух О. В. Створення електронного засобу навчання німецької мови / Олена Карнаух, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 318.
18. Кулик С. В. Використання Google Sheets як бази даних для некомерційних додатків / Станіслав Кулик, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 323.
19. Мішура В. О. Інформаційна система підбору закладів для навчання і стажування за кордоном / Валентина Мішура, Катерина Бобрівник, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 326.
20. Олексюк І. О. Розробка децентралізованих додатків на базі блокчейна / Ілля Олексюк, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 332.
21. Холонівець А. В. Розвиток та перспективи використання eSIM в Україні / Ангеліна Холонівець, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 342.
22. Артеменко В.  А. Вразливості систем типу «розумний дім» / Валентин Артеменко, Микола Костіков // Матер. 85 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 11–12 квітня 2019 р. — К. : НУХТ, 2019. — Ч. 2. — С. 413
23. Бондаренко Д. А. Перевірка анонімності в мережі Інтернет / Даніїл Бондаренко, Микола Костіков // Матер. 85 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 11–12 квітня 2019 р. — К. : НУХТ, 2019. — Ч. 2. — С. 414.
24. Крохін А. О. Робототехніка в Україні / Антон Крохін, Микола Костіков // Матер. 85 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 11–12 квітня 2019 р. — К. : НУХТ, 2019. — Ч. 2. — С. 421.