Особисті файли викладача

Костіков Микола Павлович

доцент,
кандидат технічних наук

Доцент, кандидат технічних наук.

У 2010 р. закінчив магістратуру факультету автоматизації та комп’ютерних систем НУХТ за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

У 2013 р. закінчив аспірантуру НУХТ.

Працює на кафедрі з вересня 2013 р.

У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ» за спеціальністю 05.13.06 — Інформаційні технології.

  • Викладацька діяльність:

Викладає дисципліни: технології розподілених систем та паралельних обчислень (лектор); теорія прийняття рішень; системний аналіз; системи обробки знань; моделювання та ідентифікація систем.

Також викладав дисципліни: кросплатформне програмування; методи та системи штучного інтелекту; web-технології та web-дизайн; сучасні інформаційні системи та технології; інформатика та ін.

Проводить консультації та підписує перший розділ бакалаврських робіт («Системний аналіз об’єкта автоматизації»), керує написанням бакалаврських робіт студентами 4-го курсу.

Учасник англомовного проекту НУХТ (протягом 2013–16 н.р. викладав дисципліни: Computer Science (Informatics); Modern Information Systems & Technologies; Business Process Reengineering для студентів англомовних груп факультетів ЕіМ і ГРТБ).

Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання, автор електронного навчального курсу «Computer Science (Informatics)» (2016).

Лектор із дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» у Кам’янець-Подільській філії НУХТ (із 2017).

Учасник екзаменаційної комісії з прийому фахового вступного іспиту до магістратури за спеціальністю «Комп’ютерні науки» (із 2018).

  • Організаційна діяльність:

Відповідальний за збір, редагування та верстку тез кафедри на наукові конференції в НУХТ і поза його межами (із 2013). Секретар секції «Інформаційні технології» щорічної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті».

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри (реєстрація тем і завдань НДР, формування програм і звітів, облік публікацій викладачів).

Відповідальний за модерування та наповнення сайтів кафедри та факультету.

Відповідальний за експертизу та контроль якості електронних навчальних курсів для студентів дистанційної форми навчання.

Був куратором групи студентів 1–3 курсу (2014–17).

Працював у приймальній комісії факультету АКС.

Працював старшим інструктором при проведенні в НУХТ ЗНО з іноземної мови для вступників до магістратури (2018).

  • Наукова діяльність:

Автор 37 публікацій за темою власної НДР (11 статей і 26 тез доповідей, перелік див. нижче). Також опубліковано 21 тези доповідей спільно зі студентами.

Автор 2 електронних засобів навчання іноземних мов («Експертно-навчальна система граматики польської мови»; «Система навчання польської мови. Модуль: польська для радіолюбителів»).

Напрям науково-дослідної роботиВпровадження інформаційних технологій у процес навчання іноземної мови.

Наукові інтереси — комп’ютерна лінгвістика, електронні засоби навчання.

  • Контакти та веб-сторінки:

Викладацька: А-333: (044) 287-92-46

Профіль у LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mykola-kostikov-b001404a/

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aVPLphoAAAAJ

Профіль у ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Kostikov

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55428003300

Профіль у ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1569-8179

Профіль у ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/G-7636-2018

  • Розклад занять і консультацій на I семестр 2018/19 н.р. (3 вересня – 21 грудня 2018):

I тиждень:
Вт., ср., пт.

II тиждень:
Вт., ср., чт., пт.

Докладний розклад викладача (по предметах та аудиторіях) див. на сайті nmu.nuft.edu.ua.

  • Публікації:

1. Костіков М. П. Використання комп’ютерних засобів і методів для вивчення граматики польської мови / М. П. Костіков, В. В. Самсонов // Програма і матер. 76-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI ст.», 12–13 квітня 2010 р. — Ч. III. — К. : НУХТ, 2010. — С. 126.
2. Костіков М. П. Computer-Assisted Grammar Learning / M. P. Kostikov // Матер. студент. наук. практ. конф. «Ключові аспекти розвитку науки, культури та суспільства у XXI ст.». — Донецьк : ДонДУУ, 2010. — С. 110–111.
3. Костіков М. П. The Role of the Computer in Teaching of Polish Grammar at the Universities / М. П. Костіков // Програма і матер. 77-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI ст.», 11–12 квітня 2011 р. — К. : НУХТ, 2011. — Ч. 3. — С.301–302.
4. Костіков М. П. Die Rolle des Computers beim Unterrichten von polnischer Grammatik / М. Костіков // Програма і матер. 77-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI ст.», 11–12 квітня 2011 р. — К. : НУХТ, 2011. — Ч. 3. — С. 354.
5. Костіков М. П. Роль комп’ютера у навчанні польської граматики у ВНЗ / Костіков М. П. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : тези XV Міжнар. наук. практ. конф. 2–4 червня 2011 р. — Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. — С. 190–192.
6. Костіков М. П. Роль комп’ютера у навчанні польської граматики у ВНЗ / Костіков М. П. // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: наукові дослідження, досвід, пошуки : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — Вип. 18. — С. 102–108.
7. Костіков М. П. Огляд сучасних електронних засобів навчання польської мови / проф. Самсонов В. В., асп. Костіков М. П. // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : матер. другої міжнар. наук. техн. конф. — К. : ДП «ЦНДІ НіУ», Х. : ДП «ХНДІ ТМ», К. : КДАВТ, 2011.  — С. 33.
8. Костіков М. П. Можливості вивчення граматики польської мови з допомогою сучасних електронних засобів навчання / проф. Самсонов В. В., асп. Костіков М. П. // LXVIII наук. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів ун-ту : тези доповідей / Нац. транспортний ун т. — К. : НТУ, 2012. — С. 356.
9. Костіков М. П. Створення автоматизованих навчальних систем на основі баз даних лінгвістичної інформації / Костіков М. П., Самсонов В. В. // Проблеми транспорту / Нац. транспортний ун-т. — К., 2012. — Вип. 9. — С. 253–258.
10. Костіков М. П. Проблеми та перспективи сучасних електронних засобів навчання слов’янських мов (на прикладі польської) / М. П. Костіков // Програма і матер. 78 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI ст.», 2–3 квітня 2012 р. — К. : НУХТ, 2012 р. — Ч. 2. — С. 323–324.
11. Костіков М. П. Сучасні електронні засоби навчання польської мови: переваги і недоліки / Костіков М. П. // Засоби і технології сучасного навчального середовища : матер. Міжнар. VIII (XVIII) наук. практ. конф., м. Кіровоград, 27–28 квітня 2012 р. / Відповід. ред. : С. П. Величко. — Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2012. — С. 100–102.
12. Костіков М. П. Можливості сучасних електронних засобів навчання польської мови для вивчення граматики студентами / Микола Костіков // Наукові записки. Серія : педагогічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 108. — Ч. 1. — С. 206–209.
13. Самсонов В. В. Алгоритм адаптивного навчання в системі електронних навчально-методичних ресурсів дисципліни / В. В. Самсонов, А. М. Сильвестров, М. П. Костіков // Тези доповідей Міжнар. наук. практ. конф. «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ 2012): Черкаси, 25–27 квітня 2012 р. — у 2 т. — Черкаси : ЧДТУ, 2012. — Т. 2. — С. 85–86.
14. Костіков М. П. Створення бази знань граматики польської мови / М. П. Костіков // Актуальні проблеми економіки. — К., 2012. — № 10 (136). — С. 243–248.
15. Костіков М. П. «Розумні парадигми» як основа експертно-навчальної системи польської граматики [Електрон. ресурс] / М. П. Костіков // Міжнар. наук. конф. MegaLing’2012 «Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій», Київ, 20–23 листопада 2012 р. — 2012. — 2 с. — Режим доступу: http://megaling.ulif.org.ua/attachments/article/160/Kostikov_tezy.pdf.
16. Костіков М. П. Формалізація граматичних правил для навчання польської мови / Костіков М. П. // LXX наук. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів ун-ту : тези доповідей / Нац. транспортний ун т. — К. : НТУ, 2014. — С. 364–365.
17. Костіков М. П. Підхід «розумних парадигм» для створення бази знань морфології польської мови / Микола Костіков // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing 2012 : зб. наук. пр. / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. — К. : УМІФ, 2013. — С. 136–142.
18. Костіков М. П. Компонентно-орієнтоване навчання граматики слов’янських мов (на прикладі польської) / М. П. Костіков // Програма і матер. 79 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI ст.», 15–16 квітня 2013 р. — К. : НУХТ, 2013. — Ч. 2. — С. 603–604.
19. Kostikov M. Decomposing Morphological Rules of Polish for Adaptive Language Learning / Mykola Kostikov // International Conference on Intelligent Information Systems, 20–23 Aug. 2013, Chişinău, Moldova : Proceedings IIS. — Chişinău : Institute of Mathematics and Computer Science, 2013. — Pp. 223–226.
20. Костіков М. П. Навчання граматики польської мови на основі моделі морфології / Костіков Микола Павлович // Міжнар. наук. конф. MegaLing’2013 «Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій», Київ, 20–21 листопада 2013 р. — 2013. — 2 с. — Режим доступу: http://megaling.ulif.org.ua/attachments/article/317/Kostikov_tezy_ML2013.doc
21. Костіков М. П. База знань морфології польської мови для індивідуалізованого навчання / М. П. Костіков // Проблеми інформатизації : тези доповідей другої міжнар. наук. техн. конф. — К., 2014. — С. 8.
22. Костіков М. П. Модель студента для навчання граматики польської мови / Микола Костіков // Програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 10–11 квітня 2014 р. — К. : НУХТ, 2014. — Ч. 2. — С. 489–490.
23. Костіков М. П. Побудова бази знань словозміни польської мови для адаптивного навчання  [Електрон. ресурс] / Костіков М. П. // Матер. міжнар. наук. техн. конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 27 листопада 2014 р. — К. : НУХТ, 2014. — С. 196. — Режим доступу : http://nuft.edu.ua/page/view/konferentsii
24. Костіков М. П. Модель студента й алгоритм навчання експертно-навчальної системи граматики польської мови / М. Костіков, В. Самсонов // Інформаційні технології в освіті. — Херсон : ХДУ, 2014. — № 21. — С. 87–95.
25. Костіков М. П. Автоматизоване створення граматичних вправ / Микола Костіков // Матер. 81 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2015 р.  — К. : НУХТ, 2015. — Ч. 2. — С. 345.
26. Костіков М. П. Конструктор вправ із морфології для експертно-навчальної системи граматики польської мови / Костіков Микола Павлович // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті : [матер. XIV Міжнар. наук. семінару, Київ — оз. Світязь, 29 червня — 3 липня 2015 р.] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка ; Нац. Академія управління ; Міжнар. академія інформатики. — К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015. — С. 194–197.
27. Костіков М. П. Архітектура експертно-навчальної системи граматики іноземної мови / М. П. Костіков, В. В. Самсонов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — Х. : ХАІ, 2015. — № 4 (74). — С. 145–149.
28. Костіков М. П. Формальна модель словозміни іменників польської мови / Костіков М. П. // Радіоелектроніка, інформатика, управління. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. — № 4 (35). — С. 18–21.
29. Костіков М. П. Модель студента для експертно-навчальної системи граматики іноземної мови / А. М. Гуржій, М. П. Костіков // Вісник Кременчуцького нац. ун-ту ім. Михайла Остроградського. — Кременчук : КрНУ, 2015. — Вип. 6 (95). — С. 125–129.
30. Костіков М. П. Електронний тренажер самонавчання словозміни іноземної мови / М. П. Костіков // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — К. : НУХТ, 2016. — Т. 22. — № 2. — С. 22–28.
31. Костіков М. П. Адаптивне управління самонавчанням в електронному тренажері граматики / Костіков М. П. // Проблеми інформатизації : тези доповідей шостої міжнар. наук.‑техн. конф., 11–12 квітня 2016 р. — К., 2016. — С. 23.
32. Костіков М. П. Керування процесом самонавчання граматики зі зворотним зв’язком / Микола Костіков // Матер. 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016 р. — Ч. 2. — С. 324.
33. Костіков М. П. Моделювання самонавчання зі змінним інтервалом часу між заняттями / Микола Костіков // Матер. 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 294.
34. Костіков М. П. Використання електронного тренажера при навчанні словозміни польських іменників / Костіков М. П. // Проблеми інфокомунікацій : матер. першої всеукр. наук.-техн. конф., Полтава — Київ — Харків, 14–15 листопада 2017 р. — Полтава : ПолтНТУ; К. : НТУ; Х. : НТУ «ХПІ»; Полтава : ВКСС ВІТІ, 2017. — С. 62.
35. Костіков М. П. Електронний засіб навчання «Польська для радіолюбителів» / М. П. Костіков // Матер. ІV Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», 22 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017 р. – C. 265.
36. Костіков М. П. Електронний морфологічний словник іменників польської мови / М. П. Костіков, О. В. Польова // Проблеми інформатизації : матер. дев’ятої міжнар. наук.-техн. конф., 12–13 грудня 2017 р. — К. : ДУТ, НТУ; Полтава : ПНТУ; Катовіце : КЕУ; Париж : Університет Париж VII Венсен-Сен-Дені; Вільнюс : ВДТУ; Х. : ХНДІТМ, 2017. — С. 26–27.
37. Kharkianen O. Development of Information Technology for Supporting the Process of Adjustment of the Food Enterprise Assortment / O. Kharkianen, O. Myakshylo, S. Hrybkov, M. Kostikov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — Kharkiv : PC «TECHNOLOGY CENTER», 2018. — Vol. 1. — No. 3 (91). — Pp. 77–87. — DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123383.

  • Публікації спільно зі студентами:

1. Чечина В. О. Огляд сучасних мобільних операційних систем / В. О. Чечина, М. П. Костіков // Матер. II Міжнар. наук. техн. Internet конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпеченнясистем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 25 листоп. 2015 р. — К. : НУХТ, 2015. — С. 237.
2. Варісова Ю. І. 3D-друк та його застосування / Ю. І. Варісова, М. П. Костіков // Матер. II Міжнар. наук. техн. Internet конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпеченнясистем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 25 листоп. 2015 р. — К. : НУХТ, 2015. — С. 144–145.
3. Ющик А. В. Моніторинг екологічного стану ґрунтів / А. В. Ющик, М. П. Костіков // Матер. II Міжнар. наук. техн. Internet конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпеченнясистем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами», 25 листоп. 2015 р. — К. : НУХТ, 2015. — С. 242.
4. Дубчак А. О. 3D Touch — новий спосіб взаємодії зі смартфоном / Андрій Дубчак, Микола Костіков // Матер. 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016. — Ч. 2. — С. 322.
5. Огородников Д. В. Розвиток технології «розумного дому» в Україні / Дмитро Огородников, Микола Костіков // Матер. 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016. — Ч. 2. — С. 331.
6. Побережна А. О. Кіберзлочинність в Україні та методи боротьби з нею / Анастасія Побережна, Микола Костіков // Матер. 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016. — Ч. 2. — С. 336.
7. Співаков В. О. Цікаві можливості HTML5 / Владислав Співаков, Микола Костіков // Матер. 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016. — Ч. 2. — С. 344.
8. Шакірова С. К. Переваги та недоліки використання растрових і векторних графічних редакторів / Станіслава Шакірова, Микола Костіков // Матер. 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016. — Ч. 2. — С. 348.
9. Дубчак А. О. Концепція електронного журналу відвідуваності / Андрій Дубчак, Микола Костіков // Матер. 83міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 289.
10. Ігнатьєв І. О. Впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес загальноосвітньої школи / Ігор Ігнатьєв, Микола Костіков, Мирослава Гладка // Матер. 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 291.
11. Кулик С. В. Перспективи застосування систем розпізнавання мовлення / Станіслав Кулик, Микола Костіков // Матер. 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 295.
12. Олексюк І. О. Гейміфікація та автоматизація процесу підготовки ІТ-спеціалістів на прикладі французької школи «42» / Ілля Олексюк, Микола Костіков // Матер. 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 301.
13. Павлов О. В. Використання інформаційних технологій для боротьби з корупцією у сфері надання адміністративних послуг / Олексій Павлов, Микола Костіков // Матер. 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 303.
14. Побережна А. О. Вибір методу розпізнавання облич для контрольно-пропускного пункту ГУНП / Анастасія Побережна, Микола Костіков // Матер. 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 2. — С. 305.
15. Зомбер В. В. Розроблення інформаційно-облікової системи науково-дослідної роботи кафедри інформаційних систем / Володимир Зомбер, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 316.
16. Ігнатьєв І. О. Інформаційна система підтримки проведення освітнього процесу в Оситнязькій ЗОШ I–III ступенів / Ігор Ігнатьєв, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 317.
17. Карнаух О. В. Створення електронного засобу навчання німецької мови / Олена Карнаух, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 318.
18. Кулик С. В. Використання Google Sheets як бази даних для некомерційних додатків / Станіслав Кулик, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 323.
19. Мішура В. О. Інформаційна система підбору закладів для навчання і стажування за кордоном / Валентина Мішура, Катерина Бобрівник, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 326.
20. Олексюк І. О. Розробка децентралізованих додатків на базі блокчейна / Ілля Олексюк, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 332.
21. Холонівець А. В. Розвиток та перспективи використання eSIM в Україні / Ангеліна Холонівець, Микола Костіков // Матер. 84 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 23–24 квітня 2018 р. — К. : НУХТ, 2018. — Ч. 2. — С. 342.