Особисті файли викладача

Костіков Микола Павлович

доцент,
кандидат технічних наук

Telegram: @mikolasz

Доцент, кандидат технічних наук.

У 2010 р. закінчив магістратуру факультету автоматизації та комп’ютерних систем НУХТ за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

У 2013 р. закінчив аспірантуру НУХТ.

Працює на кафедрі з вересня 2013 р.

У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ» за спеціальністю 05.13.06 — Інформаційні технології.

25 червня 2020 р. Вченою радою НУХТ присвоєно вчене звання доцента по кафедрі інформаційних систем.
 

  • Викладацька діяльність:

Викладає дисципліни: паралельне програмування (лектор); розроблення мобільних додатків (лектор); проєктування автоматизованих навчальних систем (лектор); системи обробки знань (лектор); кросплатформне програмування; теорія прийняття рішень.

Також викладав дисципліни: сучасні інформаційні системи та технології; інформатика; web-технології та web-дизайн; методи та системи штучного інтелекту; системний аналіз;  моделювання та ідентифікація систем та ін.

Лектор Кам’янець-Подільської філії НУХТ із дисциплін «Паралельне програмування» / «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» (із 2017) та «Методи та системи штучного інтелекту» (з 2019).

Співавтор 2 навчально-методичних публікацій для студентів-бакалаврів (перелік див. нижче).

Учасник екзаменаційної комісії з прийому фахового вступного іспиту до магістратури (із 2018) та на 1-й курс скороченої форми навчання (з 2019) за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Керує написанням бакалаврських робіт студентами 4-го курсу (з 2013/14 н.р.).

У 2017–18 проводив консультації та підписував перший розділ бакалаврських робіт («Системний аналіз об’єкта автоматизації»).

Учасник англомовного проекту НУХТ (протягом 2013–16 н.р. викладав дисципліни: Computer Science (Informatics); Modern Information Systems & Technologies; Business Process Reengineering для студентів англомовних груп факультетів ЕіМ і ГРТБ).

Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання, автор електронного навчального курсу «Computer Science (Informatics)» (2016).
 

  • Організаційна діяльність:

Секретар оргкомітету та голова редколегії збірника наукових праць щорічної міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій» (із 2019). Секретар оргкомітету Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами». Секретар секції «Інформаційні технології» щорічної міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті».

Відповідальний за збір, редагування та верстку тез кафедри на наукові конференції в НУХТ і поза його межами (із 2013).

Відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри (реєстрація тем і завдань НДР, формування програм і звітів, облік публікацій викладачів — із 2017).

Відповідальний за модерування та наповнення сайтів кафедри та факультету (з 2017).

Відповідальний за експертизу та контроль якості електронних навчальних курсів для студентів дистанційної форми навчання (з 2017).

Відповідальний за міжнародну роботу факультету АКС (із 2019).

Учасник робочої групи та співавтор освітньо-професійних програм для студентів-бакалаврів на 2019–23, 2020–24, 2021–25 н.рр.

Учасник робочої групи з ліцензування (первинної акредитації) та впровадження в НУХТ нової спеціальності 121 «Інженерія ПЗ» (2020).

Учасник робочої групи з питань впровадження в НУХТ програм академічної мобільності Erasmus+ (2018).

Був куратором групи студентів 1–3 курсу (2014–17).

Учасник журі I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади в НУХТ: із комп’ютерних наук (2019); із програмування й управління ІТ-проектами (2020).

Працював у приймальній комісії факультету АКС (2014).

Працював старшим інструктором при проведенні в НУХТ ЗНО (ЄВІ) з іноземної мови для вступників до магістратури (2018 і 2020).

Учасник ВГО «УАФІТ» — Української асоціації фахівців інформаційних технологій (із 2020).
 

  • Наукова діяльність:

Автор 47 публікацій за темою власної НДР (13 статей і 34 тези доповідей, докладний перелік тут). Також, починаючи з 2015 р., опубліковано 35 тез доповідей спільно зі студентами.

Автор 2 електронних засобів навчання іноземних мов («Експертно-навчальна система граматики польської мови» — 2016; «Система навчання польської мови. Модуль: польська для радіолюбителів» — 2016).

У 2014–21 рр. керував кваліфікаційними роботами бакалаврів зі створення електронних засобів навчання для іноземних мов, мов програмування та інших дисциплін.

Напрям науково-дослідної роботи — Впровадження інформаційних технологій у процес навчання іноземної мови (№ держреєстрації кафедральної теми НДР на 2017–22 рр. — 0117U003475).

Наукові інтереси — комп’ютерна лінгвістика (NLP), електронні засоби навчання (E-Learning), проєктування графічного інтерфейсу користувача (GUI), інтернет речей (IoT); мови програмування C#, Python, Kotlin.
 

  • Підвищення кваліфікації та стажування:

2021 — онлайн-стажування для викладачів від компанії EPAM та IT Ukraine Association («Teachers Internship Online Program»), сертифікат про проходження курсу.

2021 — онлайн-курс «Programming with Python», сертифікат про проходження курсу.

2020 — онлайн-курс «Programming with Cloud IoT Platforms» (Pohang University of Science and Technology; instructor: James Won-Ki Hong), сертифікат про проходження курсу.

2019 — закордонне науково-педагогічне стажування для викладачів у приватному польсько-американському університеті «Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University» (Новий Сонч, Польща, ЄС) на тему «Organization of the educational process, training programs, innovative technologies and scientific work».

2019 — відрядження до університету «Politechnika Białostocka» (Білосток, Польща, ЄС) із метою ознайомлення з організацією навчального процесу та НДР.

2019 — сертифікат рівня B2 за шкалою CEFR із англійської мови.

2016 — підвищення кваліфікації від Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, категорія: викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання університетів, випускна робота «Програмні засоби підтримки дистанційного викладання предметів іноземною мовою в навчальному закладі».

2014 — сертифікат із англійської мови професійного спрямування на рівні upper-intermediate, достатній для викладання фахових дисциплін англійською мовою.

2012 — онлайн-курс «Introduction to Databases» (Stanford University, instructor: Jennifer Widom), сертифікат про проходження курсу.
 

  • Контакти та веб-сторінки:

Викладацька: А-338, телефон (044) 287-92-46

Електронна пошта: mikolaszk@gmail.com

Telegram: @mikolasz

Профіль у LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mykola-kostikov-b001404a/

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aVPLphoAAAAJ

Профіль у ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Kostikov

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55428003300

Профіль у ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1569-8179

Профіль у Publons (ResearcherID, Web of Science): https://publons.com/researcher/G-7636-2018/​
 

  • Розклад занять і консультацій на I семестр 2021/22 н.р. (1 вересня – 17 грудня 2021):

I тиждень: (дистанційне навчання на час карантинних обмежень)
II тиждень: (дистанційне навчання на час карантинних обмежень)

Докладний розклад викладача (по предметах та аудиторіях) див. на сайті nmu.nuft.edu.ua
 

  • Навчально-методичні та наукові публікації

Повний перелік знаходиться за посиланням: http://is.nuft.edu.ua/pages/view/kostikov_publ